Intakedocument

Het Intakedocument is een document waarop door u wordt aangegeven hoe het risico beveiligd zou moeten worden conform de eisen van de VRKI en hoe u dit daadwerkelijk uit zou willen uitvoeren. Tenslotte geldt dat elk object zijn eigen specifieke beveiligingswensen en de daarbij behorende oplossingen heeft. 

Leg het advies vast in een het intakedocument:
U, als vakman, kunt alleen een VEB kwaliteitsdocument uitgeven nadat u het intakedocument heeft opgesteld en de inhoud heeft besproken met uw klant. De klant tekent voor ontvangst van uw advies gebaseerd op de door de klant geleverde informatie over het te beveiligen risico. Laat uw klant dan ook altijd het intakedocument ondertekenen. 

Wat er daadwerkelijk aan beveiligingsmaatregelen wordt uitgevoerd, kan afwijken van het advies. Het intakedocument is geen opdrachtbevestiging. Zowel u als de klant ondertekenen het intakedocument; de klant tekent voor ontvangst en u tekent voor het gegeven beveiligingsadvies. 

Beveiligingsplan:
Een beveiligingsplan is een document waarin de beveiligingsmaatregelen door u gemotiveerd worden toegelicht en uitgewerkt. Het maken van dit plan kost tijd en hiervoor kunt u kosten in rekening brengen.

Opdracht verstrekken:
Wat er daadwerkelijk aan beveiligingsmaatregelen uitgevoerd gaat worden, is afhankelijk van de opdracht die de klant aan u verstrekt. Wordt uw advies gevolgd? Is er overleg met de verzekeraar geweest i.v.m. aanvullende eisen en/of mag er afgeweken worden van de VRKI? De offerte die de klant gaat ondertekenen is wat er door de klant aan beveiligingsmaatregelen is gewenst. 

Verzekeringseis: 
Bij het opmaken van het intakedocument moet u de vraag beantwoorden of er een verzekeringseis aan het verzoek om beveiliging ten grondslag ligt. Indien dit het geval is, vraagt u naar de polis en/of de clausule waarin de verzekeraar zijn beveiligingseisen heeft aangegeven. Niet altijd eist de verzekeraar een volledige VRKI beveiliging. Ook deelbeveiliging (al dan niet overeenkomstig de VRKI) kan een eis van de verzekeraar zijn. Vraag er daarom naar bij uw klant!