FAQ Erkend Installatiebedrijf

Ik word niet meer op de VEB Erkende ledenlijst vermeld, hoe kan dat?

De VEB erkenning heeft te maken met een aantal voorwaarden waar u aan dient te voldoen. Een veel voorkomende oorzaak van het verliezen van de erkenning is:
- vervallen van de geldigheid van uw verklaring van betrouwbaarheid.

U kunt na uw inlog uw gegevens raadplegen en nakijken of dit in uw geval speelt. U heeft ruim vóór het vervallen van de verklaring van betrouwbaarheid van de VEB een mail ontvangen waarin u wordt herinnerd aan het feit dat een verklaring van betrouwbaarheid of verklaring omtrent gedrag binnenkort gaat vervallen.. 

Mocht uw vraag hiermee niet beantwoord zijn, neem dan contact op met het secretariaat van de VEB.

Moet de VRKI altijd toegepast worden?

De VRKI is een landelijk vastgesteld meetinstrument om te bepalen hoe een risico adequaat beveiligd zou moeten worden. Uw, als vakman, kan dit vaststellen, beveiligen is tenslotte maatwerk. 

Verzekeraars zijn individueel bevoegd om ook eigen eisen te formuleren. Zij kunnen derhalve afwijken van toepassing van de VRKI. Het Verbond van Verzekeraars stimuleert de toepassing van de VRKI echter wel.

Een consument is niet verplicht om overeenkomstig de VRKI te beveiligen. Echter, als aan de beveiligingswens een eis van de verzekeraar ten grondslag ligt, is het wel verstandig aan deze eis te voldoen. Adviseer de consument dan ook altijd om zijn verzekeringsvoorwaarden vooraf te raadplegen en met u als vakman te overleggen. Afwijken van de verzekeringseis kan in overleg met de verzekeraar gevolgen hebben voor de hoogte van de premie of de hoogte van een eigen risico. Het niet voldoen aan de verzekeringseis kan tot gevolg hebben dat men niet is verzekerd en dat er bij schade niet uitbetaald wordt.

Indien een opdrachtgever niet volgens uw advies wil beveiligen, of uw advies niet wil ontvangen, kan uiteraard afgeweken worden van de VRKI. Met dien verstande dat u de klant laat tekenen voor het feit dat de klant afwijkt van uw advies. Er wordt niet volgens de VRKI beveiligd. U geeft een Opleveringsbewijs af waarop de door u uitgevoerde maatregelen genoteerd staan.

Is een jaarlijkse inspectie / coaching verplicht?

Om uw erkenning te behouden en/of te verkrijgen, is een jaarlijkse inspectie / coaching op een opgeleverd werk verplicht. Verzekeraars erkennen de door u afgegeven kwaliteitsdocumenten, maar stellen daar tegenover dat de kwaliteit van de VEB leden d.m.v. een jaarlijkse inspectie / coaching gewaarborgd is en blijft.

Het niet toelaten van een inspectie / coaching betekent mogelijk dat u de VEB erkenning verliest.

Borg versus VEB

Zowel een Borg Erkend Beveiligingsbedrijf als een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf werken overeenkomstig de VRKI en geven consumenten vakkundig advies over alle beveiligingsvraagstukken. Verzekeraars en de overheid hanteren de VRKI en accepteren bedrijven die volgens de VRKI beveiligen. Per 01-01-2013 is de VRKI een openbaar document.  

De tendens is dat Borg bedrijven zich richten op voornamelijk elektronische signalering. VEB bedrijven richten zich op het gehele beveiligingsassortiment en kunnen een beveiligingsadvies overeenkomstig de VRKI geven.

De verzekeraar eist een Borg Beveiligingscertificaat, wat nu?

Een VEB Beveiligingscertificaat is qua uitvoering van de beveiligingsmaatregelen hetzelfde als een Borg Beveiligingscertificaat. Beide documenten geven aan dat er is beveiligd volgens de VRKI. En, de uitgevoerde beveiligingsmaatregelen zijn gelijk aan de geconstateerde risicoklasse van de VRKI.

Het komt incidenteel voor dat verzekeraars nog niet op de hoogte zijn van de laatste visie van Het Verbond van Verzekeraars: VEB en Borg gelijkwaardig. In dat geval kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VEB. Verzamel alvast alle relevante gegevens, zoals: naam klant, polisnummer, eis van de verzekeraar en/of geldende verzekeringsclausule, naam van verzekeraar en/of tussenpersoon.

De verzekeraar eist een Borg Opleveringsbewijs, wat nu?

Een VEB Opleveringsbewijs heeft dezelfde waarde als een Borg Opleveringsbewijs. Qua uitvoering van de beveiligingsmaatregelen is er geen verschil. Beide documenten geven aan welke maatregelen er volgens de normering van de VRKI zijn uitgevoerd. 
Beide documenten geven ook aan dat er geen volledige beveiligingsklasse VRKI is uitgevoerd. Verzekeraars accepteren beide documenten.

Het komt incidenteel voor dat verzekeraars nog niet op de hoogte zijn van de laatste visie van Het Verbond van Verzekeraars: VEB en Borg gelijkwaardig. In dat geval kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VEB. Verzamel alvast alle relevante gegevens, zoals: naam klant, polisnummer, eis van de verzekeraar en/of geldende verzekeringsclausule, naam van verzekeraar en/of tussenpersoon.

De verzekeraar accepteert geen werk uitgevoerd door een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf, wat nu?

Het komt nog een enkele keer voor dat verzekeraars niet volledig op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in beveiligingsland. De huidige maatstaf is de VRKI, die door zowel Borg- en VEB Erkende Beveiligingsbedrijven wordt toegepast en uitgevoerd.

Het komt incidenteel voor dat verzekeraars nog niet op de hoogte zijn van de laatste visie van Het Verbond van Verzekeraars en het CCV: VEB en Borg gelijkwaardig. In dat geval kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VEB. Verzamel alvast alle relevante gegevens, zoals: naam klant, polisnummer, eis van de verzekeraar en/of geldende verzekeringsclausule, naam van verzekeraar en/of tussenpersoon.

Interpolis/Rabobank accepteert VEB

Rabobanken zijn de verkoopkanalen voor o.a. verzekeringen van Interpolis. Interpolis accepteert de VEB Kwaliteitsdocumenten.

Mocht de Rabobank lastig doen, dan kunt u de Rabobank verwijzen naar de afdeling Verkoopondersteuning van hun organisatie. Op de speciaal voor hen beschikbare Interpolis website in "Brein" staat meer informatie over acceptatie VEB en gelijkheid Borg.

Wat is de nieuwe naam voor VEB Installatie Attest?

De nieuwe naam voor een VEB Installatie Attest is een VEB Beveiligingscertificaat. Op verzoek van de verzekeraars is de naam Installatie Attest vervallen en heeft dit document met dezelfde betekenis als het Beveiligingscertificaat van Borg ook dezelfde benaming gekregen: VEB Beveiligingscertificaat

Wat is de nieuwe naam voor een VEB Opleverbewijs?

De nieuwe naam is VEB Opleveringsbewijs. Op verzoek van de verzekeraars is de naam VEB Opleverbewijs vervallen en heeft dit document met dezelfde betekenis als het Borg Opleveringsbewijs ook dezelfde benaming gekregen: VEB Opleveringsbewijs

Wat is het verschil tussen een Beveiligingscertificaat en Opleveringsbewijs?

Het verschil is dat er bij een Borg / VEB Beveiligingscertificaat wel alle beveiligingsmaatregelen overeenkomstig de geconstateerde risico klasse van de VRKI zijn uitgevoerd en bij een Borg / VEB Opleveringsbewijs is dat niet het geval.

Waar staat PKVW voor?

Dit staat voor Politie Keurmerk Veilige Woning. PKVW richt zich op bouwkundige beveiliging bij particuliere woningen. Een alarminstallatie valt niet onder PKVW. Een projectontwikkelaar bouwt steeds vaker onder "PKVW", omdat de bouwvoorschriften eisen stellen aan nieuwbouw die overeenkomen met de eisen van PKVW.

Naast bouwkundige eisen, worden er extra eisen gesteld.

Basis-eis 1:
Deuren die toegang tot de woning kunnen verschaffen, zijn tenminste drie minuten inbraakwerend. Vanuit de woning kunnen bewoners zien wie er voor de voordeur staat.

Basis-eis 2:
Ramen en ventilatieopeningen, die volgens de definitie 'bereikbaarheid' toegang tot de woning verschaffen, zijn tenminste drie minuten inbraak werend.

Basis-eis 3:
Kelderramen, luiken, lichtkoepels en dakramen, die volgens de definitie 'bereikbaarheid' toegang tot de woning kunnen geven, zijn tenminste drie minuten inbraak werend

Basis-eis 4:
Deuren die toegang tot de woning kunnen geven en die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of vanuit andere woningen, zijn bij duisternis verlicht.

Basis-eis 5:
Bewoners worden tijdig gealarmeerd als rook ontstaat

Basis-eis 6:
Bewoners worden voorgelicht over veilig gedrag

Kan een VEB Opleveringsbewijs gelijk staan aan een PKVW certificaat?

Een PKVW Certificaat staat bouwkundig gelijk aan een VEB opleveringsbewijs B1 + O1. Daarnaast stelt PKVW onder andere nogextra eisen aan de aanwezigheid van rookmelders, de aanwezigheid van buitenverlichting bij opengaande deuren en aan veiligheid van de omgeving. Zie voor de basis eisen PKVW bij FAQ: Wat is PKVW.

Mag ik ook alleen een camera systeem plaatsen?

Elke vorm van beveiliging is uiteraard zinvol. Wil de klant alleen een camera en geen beveiligingsadvies specifiek op zijn situatie gericht dan kunt u uiteraard deze klus aannemen. Met dien verstande dat u de klant laat tekenen voor het feit dat u geen advies heeft gegeven en dat er niet volgens de VRKI is beveiligd.

U kunt op dat moment geen VEB Kwaliteitsdocument afgeven. 

Is de risicoklasse het zelfde als de beveiligingsklasse?

De risicoklasse is het resultaat van een beveiligingsanalyse met behulp van de VRKI.
De beveiligingsklasse is het resultaat van de werkzaamheden zoals aangegeven in de VRKI; de O,B,E en R maatregelen en geven een representatieve afspiegeling weer van het beveiligend vermogen van een object.

Qua klasse indeling is er geen verschil, beide klassen geven hetzelfde beveiligd vermogen aan.

Hoe trek ik een Certificaat of Opleveringsbewijs in?

Standaard heeft dit document een geldigheid van 1 jaar na datum van afgifte. Dit kan verlengd worden tot maximaal 5 jaar, mits er jaarlijks onderhoud aan de installatie wordt gepleegd. Dit onderhoud dient aangetoond te worden middels onderhoudsbonnen.

Op de achterkant van het kwaliteitsdocument staan de bepalingen over geldigheidsduur. Intrekken van een document is dan ook niet altijd noodzakelijk omdat het document veelal in zijn eigen ongeldigheid voorziet.

Middels een aangetekend schrijven (of ter hand gestelde brief) geeft u aan uw klant aan dat het betreffende document wordt ingetrokken indien hier gegronde redenen voor zijn. U stuurt een kopie hiervan naar het secretariaat en daar wordt officieel aangetekend dat het document is ingetrokken.

Bij vragen kunt u overleggen met het secretariaat. 

Is een CAO voor onze branche (alarmbeveiliging/installateur) verplicht?

Er zijn branches waarbij een CAO door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend is verklaard (AVV). Dit is het geval voor de CAO voor ons vakgebied: Metaal en Techniek. Er is één overkoepelende CAO Metaal en Techniek. Hieronder vallen 5 deel CAO's:

  • carrosseriebedrijven
  • de goud-en zilvernijverheid
  • isolatiebedrijven
  • metaalbewerkingsbedrijven
  • technische installatiebedrijven

Of en in welke CAO u valt, hangt af van diverse factoren. Dit heeft onder andere te maken met uw hoofdwerkzaamheden, de omzet die u hiermee behaalt, aan wie u levert enz.

Wat belangrijk is: indien u onder de verplichting van een CAO valt en u heeft dat niet geregeld, kunnen er achteraf vervelende consequenties ontstaan. Een essentieel onderdeel van een CAO is bijvoorbeeld de pensioenregeling. Heeft u dat niet correct geregeld, dan kunt u achteraf een correctie en of boete opgelegd krijgen.

De VEB adviseert u om dan ook om hier extra aandacht aan te besteden. Uw accountant of verzekeringsadviseur kan u meer over deze lastige materie vertellen.

Is een RI&E voor onze branche (alarmbeveiliging/installateur) verplicht?

Vanuit de overheid worden er wettelijke eisen gesteld aan bedrijven. Zo is bijvoorbeeld een RI&E voor bedrijven die medewerkers in dienst hebben, vereist. 

Voor het verkrijgen van een RI&E rapportage adviseren wij u contact op te nemen met uw arbodienst. Of kijk op de website: http://www.rie.nl/informatie-voor-bedrijven.

Waar moeten producten aan voldoen?

Zie informatie bij: productregistraties 

Welke regels gelden er bij samenwerking of in-uitlenen van personeel?

Per 1 juli 2012 is de wet WAADI ( Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs) aangepast. Heeft dat voor u gevolgen voor het in-of uitlenen van personeel of het samenwerken met collega bedrijven?

Raadpleeg de uitgebreide informatie op www.kvk.nl/waadi

Simpel gesteld kan worden dat deze wet pas geldt als de betreffende persoon of personen volledig aangestuurd worden door de  andere partij; degene aan wie wordt uitgeleend of met wie wordt samengewerkt. Die mag dan ook bepalen wat en hoe de uitgeleende kracht werkzaamheden uitvoert.

U kunt ook de WAADI check doen via de Kamer van Koophandel.

Wat betekent de nieuwe Wet Incasso Kosten (wet WIK)

Per 1 juli 2012 is de nieuwe incassowet in werking getreden.

De wetgever heeft nieuwe regels gesteld voor het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten. Meer informatie leest u op: http://nvio.nl/wet-incasso-kosten-wik 

Hoe dienen vertrouwelijke gegevens opgeborgen te worden?

Vertrouwelijke gegevens kunnen zijn: 
Klantgegevens, een offerte, een PVE, een checklist, het certificaat, een onderhoudscontract, een opdrachtbevestiging, tekeningen, beveiligingsplannen ed.

Tekeningen met het complete beveiligingsplan horen niet in een bouwkeet te worden opgehangen. Dit komt helaas nog steeds voor! Ook mogen deze gegevens niet op de werkplek voor het grijpen liggen. Gegevens in computers dienen beschikbaar te zijn achter een wachtwoord en bij voorkeur geen NAW gegevens op de documenten maar bijvoorbeeld nummeren. Computers en of harde schijven bij voorkeur plaatsen in een compartiment met detectie of externe opslag.

Vertrouwelijke gegevens van klanten worden zelden gestolen uit het pand van de installateur, maar ze dienen niet rond te slingeren. Kies voor een voor u praktische, maar doelmatige oplossing:

De VEB 3 schrijft het volgende voor:
Ten aanzien van de bedrijfshuisvesting dient het bedrijfspand, met de nadruk op dat deel waar de vertrouwelijke klantengegevens worden opgeborgen,  beveiligd te  zijn conform de klasse van de geldende VRKI inzake de beveiligingsmaatregelen die gemiddeld genomen, maar minimaal klasse 2 bedrijven, door de ingeschrevene is of zijn gerealiseerd.
Vertrouwelijke Klantgegevens:
De vertrouwelijke klantengegevens dienen te worden opgeborgen in minimaal een C/M1 compartiment. Een C1 compartiment kan een kast, safe of een bouwkundig, verankerd compartiment zijn met een inbraakvertraging van 3 minuten.

Praktisch gezien kunt u kiezen uit diverse mogelijkheden.
- U koopt een kluis en stelt deze op een stevige ondergrond en verankert deze
- U bouwt een bouwkundig compartiment met minimaal een deur van hechthout minimaal 38 mm met hang en sluitwerk conform PKVW → ** R.

Hoe en of kunnen klantgegevens digitaal worden opgeslagen in de Cloud?

De VEB 3 regeling, net zo als de Borgregeling, voorziet nog niet in regelgeving omtrent Cloud . Formeel is dit ook niet toegestaan. 
De VEB doet er alles aan om de gesprekken over regelgeving in gang te zetten, want praktijk en regelgeving is niet voldoende op elkaar afgestemd.

De volgende richtlijn zal daarbij een uitgangspunt kunnen zijn. De leverancier van de cloudopslagdienst moet voldoen aan de volgende eisen: 

-         Het bedrijf dient te zijn gecertificeerd volgens ISO 27001
-         Het bedrijf moet een Nederlands bedrijf zijn volgens inschrijving KvK-
-         Het bedrijf moet aantoonbaar zorgen voor voldoende spreiding van gegevensopslag,  zodat de informatie bij een calamiteit ( bijv. brand ) niet verloren gaat.

Moet ik de leveringsvoorwaarden deponeren?

Het is niet verplicht om leveringsvoorwaarden bij de KvK te deponeren.

Uitsluitend deponeren van leveringsvoorwaarden is tegenwoordig ook niet meer afdoende. Ook vermelding op uw website is dat niet. Het is noodzakelijk dat u de leveringsvoorwaarden overhandigt. Wellicht bijvoegt bij uw offerte.

Laat uw klant indien mogelijk tekenen voor ontvangst of kennisname van uw leveringsvoorwaarden. 

Wilt u leveringsvoorwaarden bij de KvK deponeren, dan leest u hier hun advies: http://www.kvk.nl/ondernemen/contracten-en-algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden/deponeren-van-algemene-voorwaarden/

Hoe berekent men de accu capaciteit / noodvoeding

De noodvoeding van een inbraaksignaleringssysteem is een accu. De tijd dat de accu energie kan leveren om de gehele installatie operationeel te houden is minimaal 12 uur.

Als een accu wordt geladen is de voeding op de aansluitklemmen 13,8V=.

Met een lagere voedingsspanning wordt rekening gehouden met een hogere temperatuur binnen de behuizing waarin de accu staat. Bij elke 5 graden Celsius hoger dan 20 graden moet de voedingsspanning van de accu 0,2 V lager worden. Bij elke 5 graden lager moet de spanning van de accu 0,2 V hoger zijn. Bij professionele voedingsapparatuur is een temperatuursensor ingebouwd die de voedingsspanning van de accu, afhankelijk van de omgevingstemperatuur van de accu, regelt. 

Er moet voorkomen worden dat de voedingspanning van de accu te hoog wordt. Bij een te hoge voedingspanning veroudert de accu zeer snel. De capaciteit van de accu neemt af en in het slechtste geval ontstaat kortsluiting.

In alle voedingen is een instelbaarder aanwezig waarmee de spanning kan worden afgeregeld. Meet met een geijkte voltmeter op de klemmen. Een accu heeft bij ontlading een spanning van 10,5 V=. Bij deze spanning wordt de melding ‘accu alarm’ gedetecteerd. Diep ontladen van een accu (de accu is volledig leeg getrokken), verkort de levensduur met ca. 20%. Meerdere keren diep ontladen betekent dat de accu vervangen moet worden. Gebeurt dit niet, dan vraagt de accu zoveel energie van de voeding dat deze wordt overbelast. 

Voor een accu zijn maximale laad- en ontlaadstromen van toepassing om een lange levensuur te garanderen. De maximale laadstroom is 20% van de capaciteit van de accu. Voor een accu met een capaciteit van 7 Ah is de maximale laadstroom dus 1,4 Ampère. De maximale ontlaadstroom is 10% van de capaciteit, of 0,7 A. De ontlaadtijd is de capaciteit 7 Ah gedeeld door de maximale ontlaadstroom 0,7 A = 10 uur.

Als voor een accu van 7 Ah een gangreserve van 12 uur gerealiseerd moet worden, is de maximale ontlaadstroom 7 A gedeeld door 12 uur is 0,58 A. 

De capaciteit van een accu wordt uitgedrukt in Ah (Ampère uren). Het aantal Ah wordt bepaald door de te leveren stroom A, te vermenigvuldigen met de tijd (h) van de gangreserve.

Als de stroomopname van een inbraaksignaleringssysteem 0,7 A is en de gangreserve 12 uur, is de minimale benodigde capaciteit van de accu 0,7 A x 12 h = 8,4 Ah.

De accu moet na een netspanning uitval de totale inbraakbeveiliging installatie minimaal 12 uur operationeel houden. Dit wordt ook wel gangreserve genoemd. 

Hieronder een aantal voorbeelden van het gemiddelde stroomverbruik van apparatuur (let op dit kan per fabrikant afwijken).

CCS                              11 mA
Codebediendeel        80 mA
ATK                             100 mA
Pir                                 25 mA
Air                                40 mA
Glasbreuk                   10 mA
Sirene                        200 mA
Optische flitser        150 mA 

De binnen sirene flitslamp moeten erbij opgeteld worden, gebeurt dit niet, dan wordt bij een alarm de voeding te zwaar belast om de gangreserve van 12 uur te kunnen halen.

Voor de gangreserve van de accu moet voor de sirene en flitslamp de tijd dat deze geactiveerd zijn, berekend worden. Als bijvoorbeeld een binnen sirene (3 minuten) en flitslamp (30 minuten) worden geactiveerd, dan is de capaciteit die de accu hiervoor moet hebben: 30 x 150 mA + 3 x 200 mA = 0,105 Ah. 

Voorbeeld voor het berekenen van de accu capaciteit
Als een inbraaksignaleringssysteem bestaat uit een CCS, ATK, twee bediendelen, vijf PIR’s en een sirene en een flitslamp, is de stroomopname volgens bovenstaande berekening:

 CCS                       100 mA
ATK                        100 mA
2 bediendelen     160 mA
5 Pirren                 125 mA
Totaal                    485 mA 

De benodigde capaciteit van de accu is bij een gangreserve van 12 uur en een alarmtijd van de sirene van 3 minuten en de flitser van 30 minuten: 485mA = 0,485 A x 12 uur (h) = 5,82 Ah + 0,105 Ah voor de sirene en flitser is totaal 5,925 Ah. 

Bij normaal bedrijf, belasting, spanning, juiste laad- en ontlaadstromen en een normale omgevingstemperatuur, is de levensduur van een accu ongeveer 4 jaar. Verstandig is om bij het plaatsen van een nieuwe accu met een niet uitwisbare stift de datum van het plaatsen op de accu aan te geven. Zo kun je achteraf vaststellen hoe lang de accu operationeel was. 

Een accu dient op een daarop afgestemde voeding te worden aangesloten. Als een accu met een te grote capaciteit op een te kleine voeding wordt aangesloten, duurt het te lang voordat een ontladen accu is geladen. Een accu met een grote capaciteit vraagt, als deze geladen moet worden, te veel stroom van een te kleine voeding. Hierdoor wordt deze voeding overbelast, de voedingsspanning en de stroomafgifte dalen, waardoor het inbraaksignaleringssysteem geen of te lage spanning krijgt. Tevens zou de stroombegrenzer van de voeding het leveren van energie af kunnen schakelen. Hierdoor kunnen oneigenlijke alarmen ontstaan.     

Welke opleidingseis wordt gesteld aan de installateur die brandmeldinstallatie doet?

Vanuit het Bouwbesluit 2012 is geen enkele eis gesteld aan de opleiding van de installateur van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Er zijn ook geen eisen gesteld aan het kwaliteitssysteem van het bedrijf (zoals erkenningen of certificeringen).

Ook als de installatie moet zijn voorzien van een inspectiecertificaat zijn er geen eisen aan de opleiding. De enige aan wie het Bouwbesluit in dit kader indirect eisen stelt (o.a. voor de opleiding en het kwaliteitssysteem) is de inspectie-instelling. Het advies, ontwerp, levering, installatie en onderhoud zijn “vrij”. 

Voor de volledigheid. Een bedrijf kan zich vrijwillig laten certificeren volgens de CCV schema’s voor het leveren, installeren en/of onderhouden van brandmeldinstallaties. In dat geval stelt het schema de opleidingseisen vast. Maar nogmaals, dat is een vrijwillige keuze van een bedrijf en geen wet.

De Wet PBR is voor de brandbeveiliging niet van toepassing.

Wat is de frequentie van vervanging batterijen overeenkomstig de VRKI?

De VRKI bepaalt niets over het vervangen van de batterijen. Wel over de frequentie van onderhoud. De periode dat een batterij meegaat moet u bepalen  aan de hand van het te verwachten gebruik.

De periode van vervangen is dus afhankelijk van de kwaliteit apparatuur en  batterijen. Er zijn fabrikanten die een levensduur van 3 jaar opgeven.

VRKI:  4.3.2. E1
2.  De frequentie van onderhoud moet mede zijn gebaseerd op de  levensduur/gebruiksduur van de batterijen met een minimum van één  keer per jaar. De periode dat een batterij meegaat moet worden bepaald  aan de hand van te verwachten activeringen. Batterijen moeten van het door de fabrikant voorgeschreven type zijn. Een batterij “laag” signaal dient vooraf door het systeem lokaal te worden aangegeven. Indien de batterij niet tijdig wordt vervangen dient dit als laatste naar de PAC te worden doorgemeld. Bij geen daadwerkelijke vervanging zal dit dan uiteindelijk leiden tot een zenderverlies signaal (1) 

Het minimum van één keer per jaar slaat op de frequentie van onderhoud, maar niet op het vervangen van batterijen. Men kan de leverancier benaderen en vragen wat de levensduur is. Mocht dat een maximum van 3 jaar zijn, dan wellicht voor de zekerheid gaan en 2 jaar aanhouden.