FAQ PBO

FAQ PBO

Je moet een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Justitie. Zie voor meer info www.justitie.nl. Je kan je dan ook inschrijven bij de KvK. Indien je zelf ook beveiligingswerkzaamheden gaat uitoefenen dan moet je in ieder geval in het bezit zijn van het diploma Beveiliger 2.

Klik hier voor aanvraag “toestemming korpschef” versie 1.3. 
Klik hier voor aanvraag verklaring van betrouwbaarheid.

In Nederland mogen beveiligingsbedrijven alleen werken als zij in bezit zijn van een ND nummer. Kan een medewerker geen grijs pasje overleggen, dan betekent dat, dat er geen vergunning is verleend. 

De VEB heeft een eigen PBO Kwaliteitsregeling. Bij aanvraag van het lidmaatschap van de VEB vindt altijd een screening plaats. Deze is mede bepalend voor het verstrekken van de VEB-erkenning.

Er zijn branches waarbij een cao door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend is verklaard (AVV). Dit is (soms) het geval voor de PBO. Diverse organisaties of onderdelen van de PBO hebben eigen cao’s. De VEB sectie PBO heeft zich ten doel gesteld om op termijn een gesprekspartner te zijn voor cao vraagstukken. De VEB streeft geen eigen cao voor PBO binnen de VEB na.

Voor  vragen over de cao voor PBO raadpleegt je het adviesorgaan van de Beveiligingsbranche

Vanuit de overheid worden er eisen gesteld aan bedrijven. Zo is bijvoorbeeld een RI&E voor bedrijven die medewerkers in dienst hebben, vereist. Voor het verkrijgen van een RI&E rapportage adviseren wij je contact op te nemen met jouw arbodienst. Of kijk op de website: http://www.rie.nl/informatie-voor-bedrijven.

Daarnaast is er een specifieke branche RI&E via de Beveiligingsbranche in te zien.

Per 1 juli 2012 is de wet WAADI ( Wet Allocatie arbeidskrachten door intermediairs) aangepast. Heeft dat voor u gevolgen voor het in-of uitlenen van personeel of het samenwerken met collega bedrijven?

Raadpleeg de uitgebreide informatie op www.kvk.nl/waadi

Simpel gesteld kan worden dat deze wet pas geldt als de betreffende persoon of personen volledig aangestuurd worden door de  andere partij; degene aan wie wordt uitgeleend of met wie wordt samengewerkt. Die mag dan ook bepalen wat en hoe de uitgeleende kracht werkzaamheden uitvoert.

U kunt ook de WAADI check doen via de Kamer van Koophandel.

Het is niet verplicht om leveringsvoorwaarden bij de KvK te deponeren.

Uitsluitend deponeren van leveringsvoorwaarden is tegenwoordig ook niet meer afdoende. Ook vermelding op uw website is dat niet. Het is noodzakelijk dat je de leveringsvoorwaarden overhandigt. Wellicht bijvoegd/mailt bij jouw offerte.

Laat jouw klant indien mogelijk tekenen voor ontvangst of kennisname van jouw leveringsvoorwaarden. 

Wil je leveringsvoorwaarden bij de KvK deponeren, dan lees je hier hun advies:  http://www.kvk.nl/ondernemen/contracten-en-algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden/deponeren-van-algemene-voorwaarden/.

Om een VEB-erkend PBO bedrijf te zijn of om het Keurmerk Beveiliging te mogen gebruiken, geldt voor elke PBO dat er volgens wettelijke eisen (wet PBR) gewerkt dient te worden. Zowel een bedrijf met het Keurmerk als een bedrijf met de VEB-erkenning, voldoen hieraan. Naast wettelijke eisen, zijn er ook nog aanvullende kwaliteitseisen.

Jaarlijks vindt er in beide gevallen een bedrijfskeuring- inspectie plaatst op zowel de kwaliteit van geleverde diensten en de bedrijfsvoering als het voldoen aan de wettelijke eisen.  Het resultaat van deze keuring / inspectie is bepalend voor het verkrijgen en/of behouden van het Keurmerk of de VEB-erkenning.

Het verschil in inspectiebeleid is dat voor VEB-erkende PBO bedrijven naast het voldoen aan alle eisen, er ook een jaarlijks coaching programma/gesprek dient plaats te vinden. In hoofdlijnen kan dan ook een VEB-erkend PBO gelijk gesteld worden met een bedrijf met het Keurmerk Beveiliging.

Op de website van de VEB kan je de bedrijven met de VEB-erkenning PBO terugvinden.

Klik hier voor overzicht VEB-erkende PBO.

Welke cao is van toepassing?
Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden binnen de werkingssfeer van zowel de inleners- als de uitleners-cao, zijn beide cao’s van toepassing (samenloop).

Welke cao moet dan worden gevolgd als het gaat om beloning?
Uit de wet (de Waadi) volgt kort gezegd dat een ingeleende arbeidskracht hetzelfde moet worden beloond als zijn collega’s die bij de inlener in dienst zijn. Voor de beloning moet dus de inleners-cao worden gevolgd. In de Waadi is echter een afwijkingsmogelijkheid opgenomen. Wanneer daar in één van de twee cao’s gebruik van is gemaakt (zoals bijvoorbeeld in de ABU cao), moet de afwijkende regel worden gevolgd.

Wat te doen als samenlopende cao’s botsen?
Wanneer er meerdere cao’s gelden en deze onderling botsen, dan geldt het volgende:
– afwijken van minimumcao’s mag mits ten gunste van de werknemer
– algemeen verbindend verklaarde cao’s krijgen in rechtspraak vaker voorrang
– in de wet is geen conflicteren opgenomen
– vaak wordt in een cao wel een conflictregel opgenomen
– uiteraard kan uiteindelijk een rechter worden opgezocht om een oordeel te vellen.

Het antwoord – hoe hier mee om te gaan
De payrollwerkgever zal moeten nagaan of de beide cao’s inderdaad van toepassing zijn. Vervolgens zal moeten worden nagegaan of een cao een minimumcao betreft en of een cao iets over de conflictsituatie zegt. Voorts is, om te bepalen welke regels er nu gelden, van belang om na te gaan of een cao algemeen verbindend is of niet.

Kortom, de verantwoordelijkheid voor de juiste beloning ligt bij het payroll bedrijf.  Wellicht verstandig om dit  expliciet vast te leggen.