Coronavirus update en inspecties

#stayhome houten blokken veilig doorwerken lockdown

Inspecties: Op basis van de lichte verruiming die tijdens de laatste persconferentie is aangegeven heeft de VEB besloten om met ingang van 6 mei het inspecteren van bedrijven weer op te gaan pakken. Uiteraard worden hierbij de belangrijke voorzorgsmaatregelen en gedragscodes in acht genomen.

Voor 6 mei zullen we middels een nieuwsbrief aangeven welke voorzorgsmaatregelen er getroffen zijn in overleg met de inspecteurs en welke gedragscodes tijdens een inspectie gelden. Het ziet er naar uit dat de inspecties doorlopen in de zomer, dit om de nu opgelopen achterstand te kunnen verwerken. De planning wordt zoals gebruikelijk, vanuit het secretariaat gecoördineerd.

Update overleg brancheverenigingen

Gisteren heeft er weer een overleg plaatsgevonden en daar zijn een aantal onderwerpen aan de orde geweest. Eén van de onderwerpen was de houding van de banken, daar waar het gaat om het opschorten van betalingsverplichtingen m.b.t. lopende kredieten of de afhandeling van aanvragen voor nieuwe kredieten. We hebben vastgesteld dat er door de verschillende banken divers mee omgegaan wordt. Met name inzake de RABObank ontvangen we met enige regelmaat signalen dat zij hier niet altijd even soepel mee omgaan. Mocht u bijzondere ervaringen hebben op dit vlak, geef dit aan ons door. Binnenkort vindt er een webinar plaats, waarin dit met de banken besproken gaat worden. Vertrouwelijkheid staat hierbij  voorop en indien u uw ervaringen persoonlijk wilt delen, dan kan dit natuurlijk ook. Stuur in dat geval een mail naar j.kuipers@veb.nl of neem contact op via het secretariaat. Zij kunnen doorverbinden of een terugbelverzoek achterlaten.

Dan de brief van de minister die we hebben mogen ontvangen m.b.t. de passen en verruiming van de bevoegdheden/werkzaamheden. Hierin staat goed nieuws. Hierbij de belangrijkste passages uit de brief:

Particuliere beveiligers vervullen een belangrijke rol bij de veiligheid in Nederland en deze rol moeten zij, zeker in deze crisistijd, kunnen blijven vervullen. Als ondersteunend aan cruciale processen kunnen zij een niet te onderschatten bijdrage leveren aan het naar behoren vervullen van cruciale beroepen en processen. De huidige gepubliceerde lijst met cruciale functies/vitale processen doet er niet aan af dat particuliere beveiligers aanspraak kunnen maken op de faciliteiten (zoals kinderopvang, onderwijs e.d.) gekoppeld aan de lijst.

Ik acht het namelijk legitiem dat ook particuliere beveiligers bij het vervullen van Directoraat-Generaal werkzaamheden die ondersteund aan en onmisbaar voor cruciale en vitale beroepen zijn, waar nodig een beroep moeten kunnen doen op de genoemde Afdeling Strafrechtelijk Bestel faciliteiten. Dit zorgt er ook voor dat, indien de bewegingsvrijheid van burgers en Arbeidsvoorwaarden verder wordt beperkt, particuliere beveiligers bij het vervullen van hun taken hun bewegingsvrijheid zullen behouden.

Uiteraard kan de particuliere beveiliging in deze bijzondere tijden in nauwe samenspraak en samenwerking met de politie en andere actoren in de openbare ruimte haar belangrijke bijdrage aan de veiligheid in Nederland blijven leveren. Daarom is thans besloten om de werkzaamheden in het kader van ordelijke rijvorming en social distancing voor de ingang van winkels toe te staan. Daarbij wordt ook toegestaan om alleen ten behoeve van genoemde werkzaamheden tijdelijk gebruik te maken van evenementen- en horecabeveiligers (die nu als gevolg van de kabinetsmaatregelen niet inzetbaar zijn op hun eigen werkterrein), omdat deze groep beveiligers ervaring heeft met de genoemde werkzaamheden. Deze maatregel geldt alleen tijdens de crisisperiode en zal eindigen zodra deze periode ten einde komt. Vanzelfsprekend gelden voor bovengenoemde werkzaamheden dezelfde uurtarieven als bij de inzet van winkelsurveillanten. Ook blijft de vigerende wet en regelgeving onverkort van toepassing. Het is van het grootste belang dat beveiligingswerkzaamheden door gekwalificeerd personeel worden verricht. Het is niet de bedoeling, ook niet in de crisistijd, dat mensen die niet of onvoldoende bekwaam zijn worden ingezet.

Ten aanzien van (opnieuw) screenen van particuliere beveiligers bij inzet elders dan bij hun eigen werkgever, heb ik besloten tijdens de crisisperiode daar een uitzondering op te maken. Dat betekent dat deze beveiligers met hun bestaande legitimatiebewijs en toestemming elders mogen worden ingezet en niet opnieuw hoeven te worden gescreend. Dit geldt ook voor de beveiligers die door de Koninklijke Marechaussee zijn gescreend.

Wat betreft het verlengen van die legitimatiepassen en toestemmingen is noodregelgeving opgesteld en goedgekeurd, op grond waarvan deze, indien zij hun geldigheid gedurende de periode 1 april tot en met 31 augustus 2020 verliezen, deze van rechtswege door de Korpschef voor 1 jaar worden verlengd. Dit geldt ook voor de groene passen voor stagiaires.

Vanuit de VEB zijn wij van mening dat hiermee voor met name onze PBO bedrijven het maximaal haalbare is bereikt en we zijn dan ook tevreden met de brief van de minister.

Op woensdag 6 mei vindt het volgende overleg plaats en mochten hier weer belangrijke punten aan de orde komen, dan wordt u daar weer over geïnformeerd.

VRKI
Vanaf 4 mei zullen ook de VRKI opfristrainingen weer van start gaan. We hanteren een maximaal aantal deelnemers van 8 personen om de 1,5 meter social distancing in acht te kunnen nemen. U kunt zich hier aanmelden door het inschrijfformulier waarop de data worden gecommuniceerd in te vullen.